• LÃNG MẠN
  ước mơ
 • TÌNH YÊU
  Anh ơi em...
 • VÀ CHÚNG TA
  Aha
 • DA LAT
  đà lạt là thành phố trên cao nguyên
 • vinh ha long
  DI SẢN TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
 • ĐỘNG PHONG NHA
  di sản tự nhiên
 • cảng nhà rồng
  nơi bác đi tìm đường cứu nước
 • HOA LỘC VỪNG
  VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN
 • XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC
  Biểu tượng xứ hoa đào


CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA BẢN KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

Ngày đăng: 13-08-2011
Đọc: 9435 lượt

TRƯỜNG ………….

TỔ ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc 

……, ngày …. tháng … năm ….

 

K HOCH

HOT ĐỘNG NĂM HC …………..

-         Căn c vào Hướng dn thc hin nhim v giáo dc trung hc năm hc ca S GD-ĐT  

-         Căn c vào phương hướng nhim v năm hc ca Trường THPT

T ….. xây dng kế hoạch hot động năm hc … như sau: 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học (của tổ (trọng tâm) và của trường)

2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ)

3. Khó khăn (yếu/thách thức)

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC (khái quát):

Mục tiêu 1:  …………………………………………….

Mục tiêu 2:  …………………………………………….

Mục tiêu 3:  …………………………………………….

Mục tiêu 4:  …………………………………………….

Mục tiêu 5:  …………………………………………….

III. CÁC NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN (TỪNG MỤC TIÊU TRÊN):

 1. 1. Mục tiêu 1: …………………………………………….

1.1. Các nhim v và chỉ tiêu:

- Nhiệm vụ  a.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

- Nhiệm vụ  b.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

- Nhiệm vụ  c.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

- Nhiệm vụ  d.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

1.2.  Các biện pháp thực hiện: (các nhiệm vụ, chỉ tiêu CỦA MỤC TIÊU 1)

Biện pháp 1: …………………………….

Biện pháp 2: …………………………….

Biện pháp 3: …………………………….

Biện pháp 4: …………………………….

Biện pháp 5: …………………………….

Biện pháp n: …………………………….

 1. 2. Mục tiêu 2: …………………………………………….

2.1. Các nhim v và chỉ tiêu:

- Nhiệm vụ  a.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

- Nhiệm vụ  b.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

- Nhiệm vụ  c.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

- Nhiệm vụ  d.   -  Chỉ tiêu thực hiện:

2.2.  Các biện pháp thực hiện: (các nhiệm vụ, chỉ tiêu CỦA MỤC TIÊU 2)

Biện pháp 1: …………………………….

Biện pháp 2: …………………………….

Biện pháp 3: …………………………….

Biện pháp 4: …………………………….

Biện pháp 5: …………………………….

Biện pháp n: …………………………….

 1. 3. Mục tiêu 3: …………………………………………….

…………………

 1. 4. Mục tiêu 4: …………………………………………….

…………………

 1. 5. Mục tiêu 5: …………………………………………….

………………….

 

IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (theo năm học)

Thời gian

Nội dung công việc

Chỉ tiêu/

kết quả

Người

phụ trách

Nguồn

lực

Ghi chú

(điều chỉnh)

Tháng 8/2011

 

 

 

 

 

Tháng 9/2011

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

Tháng 7/2012

 

 

 

 

 

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ (cụ thể, với BGH, đoàn thể hoặc TCM khác)

1. ………..

2.  ……….

3.  ……….

 

PHÊ DUYT TỔ TRƯỞNG

(Hiu trưởng ký tên, đóng du) (ký tên)


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


NHÓM HÓA TIẾN HÀNH THỐNG KÊ HỌC SINH YẾU KÉM (DƯỚI 5,0) NỘP CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CHẬM NHẤT VÀO THỨ SÁU NGÀY 9/6/2011

MẪU THỐNG KẾ ĐÃ GỬI QUA MAIL VÀ Ở PHÂN TAI NGUYÊN TRANG WEB NAY, LÀM XONG CÁC ĐỒNG CHÍ GỬI VỀ ttcmdia@gmail.com

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 12 
|
 Hôm nay: 4